Eierskap, eierposisjoner og samarbeid

Øvre Eiker kommune har valgt å organisere deler av sin lovpålagte virksomhet i andre selskapsformer enn som en del av basisorganisasjonen. Det kan være ulike grunner til å velge en annen selskapsform. Selskaper som eies sammen med andre kommuner er først og fremst opprettet for å løse oppgavene på en effektiv måte, hente ut stordriftsfordeler og for å sikre kvalitet og driftssikkerhet for innbyggerne 

Eierstyring i Øvre Eiker kommune 

I sak PS 145/20, 28.10.2020 vedtok Kommunestyret Eierstyring i Øvre Eiker kommune 2020-2024. Eierstyringsdokumentet tilfredsstiller kommunelovens (§26-1) krav til hva en eierskapsmelding skal inneholde. Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring er: 

Øvre Eiker kommune 

  • skal være en tydelig og profesjonell eier 

  • skal fatte eierbeslutninger og vedtak i selskapenes eierorgan 

  • skal sette sammen styrer med relevant kompetanse 

  • forventer at styret forvalter selskapet slik at eiers formål med eierskapet og selskapets formål ivaretas 

  • stiller krav til at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar 

  • tar ansvar for å beskrive prosedyre for rapportering og samhandling 

  • stiller krav til avkastning, utbytte og/eller effektivitet tilpasset hvert enkelt selskap 

  • stiller krav til etiske retningslinjer og etisk refleksjon 

  • forventer at selskapene er åpne og transparente 

Oversikt over eierposisjoner 

  

Eierandel i 

Balanseført verdi 

Selskapets navn (Tall i hele 1000 kr) 

selskapet 

31.12.2022 

A/L Biblioteksentralen 

  

                  3  

Anker Boligstiftelse 

  

                50  

Drammensregionens brannvesen IKS 

12 % 

              500  

Egenkapitalinnskudd KLP  

  

         42 141  

Eiker Eiendomsutvikling AS  

100 % 

         17 858  

Eiker vekst AS 

50 % 

                25  

Eikern vannverk IKS 

10 % 

                30  

Renovasjonsselskapet for Drammenregionen IKS 

9 % 

                93  

Vardar AS  

8 % 

         21 431  

Viken Kommunerevisjon IKS 

5 % 

                70  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

4 % 

                28  

Øvre Eiker Energi AS  

100 % 

       101 553  

 

I tillegg til selskapene ovenfor har Øvre Eiker kommune organisert forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg og kommunale boliger i et eget KF, Øvre Eiker kommunale eiendom KF. Les mer om dette her.

Interkommunale samarbeid 

Øvre Eiker er deltaker i mange interkommunale samarbeid. Disse samarbeidene er ikke underlagt eierstyringsprinsippene på samme måte som for aksjeselskaper og interkommunale selskaper, men så langt mulig skal hensikten med eierstyringsprinsippene ivaretas ved utforming av ulike samarbeidsformer. Samarbeidene nedenfor er samarbeid etablert for å løse gitt kommunale oppgaver. Enkelte samarbeid er hjemlet i kommuneloven kapittel 17-20 og andre er samarbeidsavtaler uten hjemmel i lovverk 

Listen nedenfor er i stadig endring og den oppdateres minimum en gang årlig. 

​Type samarbeid 

​Samarbeidets navn 

​Samarbeidende kommuner 

​ 

​Kongsberg interkommunale legevakt 

​Kongsberg (vertskommune), Flesberg, Rollag og Øvre Eiker 

​​Vertskommune-samarbeid 

​Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet 

​Kongsberg (vertskommune), Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Øvre Eiker  

​Vertskommune-samarbeid 

​Barnevernsvakt 

​Modum (vertskommune) og Øvre Eiker 

​Samarbeidsavtale 

​Kongsberg Krisesenter 

​Kongsberg Krisesenter har avtale med Kongsberg, Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Øvre Eiker 

​Samarbeidsavtale 

​Samarbeid om psykisk helse 

​Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Viken fylkeskommune og Modum Bad 

​Samarbeidsavtale 

​Samarbeid om psykisk helse og rus 

​Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Kongsberg DPS  

​§ 27-samarbeid 

​Drammensregionens interkommunale lavterskeltilbud (incestsenter) 

​Alle 21 kommunene i gml. Buskerud, Sande og Svelvik og Jevnaker. 

​Vertskommune-samarbeid 

​Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen (kontoret for spredte avløp) 

​Drammen, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker 

​​Samarbeidsavtale 

​Godt vann Drammensregionen 

​Glitrevannverket KF, Asker, Drammen, Holmestrand, Lier, Modum og Øvre Eiker 

​​§ 27-samarbeid 

​Interkommunalt utvalg for akutt forurensning 

​Drammen (vertskommune), Lier, Holmestrand, Asker, Modum og Øvre Eiker 

​​Vertskommune-samarbeid 

​Viken Vest Innkjøpssamarbeid 

​Lier, Modum og Øvre Eiker (vertskommune) 

​Kommunalt oppgave-fellesskap 

​Lønningskontor 

​Lier, Modum og Øvre Eiker (kontorkommune) 

​Partnerskap 

​Digi Viken 

​Kommunene i Viken 

​Samarbeidsavtale 

​Buskerudbyen 

​Drammen, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken (felles areal og transportplan) 

​Opprettes i løpet av 2021 

​Drammensregionen 

Drammen, Holmestrand, Lier og Øvre Eiker 

​Inter-kommunalt politisk råd 

​Samarbeidsalliansen Osloregionen 

​65 kommuner 

​Sameie 

​Sans Souci (tidl. Hassel fengsel) 

​Asker, Drammen, Kongsberg, Lier, Ringerike og Øvre Eiker (eiendom under avvikling)