Varsel om oppstart av Detaljregulering Solhaugveien

Det varsles at Daxaro på vegne av grunneiere/utbyggere starter arbeid med Detaljregulering Solhaugveien i Øvre Eiker kommune. Planen omfatter eiendommer med gnr/bnr 58/3, 58/26, 58/19 Plan-ID: 2024-0702.

Planområdet er på ca. 6.341 daa og er avgrenset som vist på vedlagte kartskisse. Området ligger ved Kongsbergveien ved Vestfossen mellom Hokksund og Darbu.

Varsel om oppstart, detaljregulering for Solhaugveien.png - Klikk for stort bildeVarsel om oppstart, detaljregulering for Solhaugveien.png

Hensikt med planarbeidet

Å utvikle et boligområde med anslagsvis 9-10 boenheter samt å definere et fremtidig arealformål som støtter både tett og bærekraftig boligutvikling, og bevare og forbedre kvaliteten på det lokale bomiljøet. Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse, og ligger i støysone samt kvikkleire. Området er i dag uregulert.

Konsekvenser av planen

Viktige problemstillinger vil være god adkomst, trafikk og støy, vann og avløp samt overvann. Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskriften.

Det vil ikke utarbeides et planprogram da en konsekvensutredning, jf. plan- og bygningslovens § 12-10 og forskrift om konsekvensutredninger, T1446.

Merknader

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til skriftlige innspill.

Innsyn i plan­dokumenter

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig for innsyn på kommunens nettsider under "Arealplan" og "Reguleringsplaner under arbeid" , saksår 2024 og plan id: 0702.

Spørsmål og merknader

Merknader til planarbeidet kan rettes til prosjektleder Simeon Kirkegaard. Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: - Merknad til planforslag for Solhaugveien.

Epost simeon.kirkegaard@daxaro.no

Telefon: 916 39 356  

Eller sendes skriftlig til:

Daxaro Arkitektur AS v/ Simeon Kirkegaard, Olavs gate 26a, 3612 Kongsberg

Frist for tilbakemeldinger: 14.06.2024

Se planens dokumenter på arealplaner.no