Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Liesaga, plan id 3314_0704

På vegne av Hobbelstad og Rønning AS varsles det oppstart av detaljreguleringsplan innenfor Loesmoen 59, Gartneriveien 1 og 3 og gbnr. 18/264 og tilhørende vegareal på Loesmoen i Hokksund. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og opphevelse av planer for de deler som erstattes av ny plan.

Opphevelse av deler av følgende planer

  • Reguleringsplan for Loesmoen syd, plan id. 3314_0025, stadfestet 20.05.77.
  • Reguleringsplan for Loesmoen, del av gbnr. 18/128,208, plan id. 3314_0002, stadfestet 03.05.90.
  • Reguleringsplan for Eiker Sement med tilstøtende områder, plan id. 3314_0611, stadfestet 21.06.06
  • Detaljregulering for del av Gartneriveien 2, Loesmoen, plan id. 3314_0657, vedtatt 18.06.14. 

Hensikt med planen

Planens hensikt er å omregulere fire eiendommer på Loesmoen fra næringsformål til boligformål i tråd med kommuneplanens arealdel. Det foreslås tilrettelagt for ca. 170 boenheter i blokkbebyggelse i 2-5 etasjer. Parkering foreslås anlagt under terreng. Adkomst reguleres fra Gartneriveien. Langs Gartneriveiens østside foreslås regulert fortau som kobler seg på eksisterende fortau langs Loesmoveien. All eksisterende bebyggelse foreslås revet.

Det tilrettelegges for attraktive boliger i ulike størrelser med den hensikt å skape en variert beboersammensetning, og tilrettelegge for et sammenhengende uteoppholdsareal med lek sentralt i planområdet med gode sol- og støyforhold. Planforslaget medfører en omregulering fra industri til fremtidig boligbebyggelse-blokkbebyggelse og samferdselsformål.

Planområdet

Planområdet ligger på Loesmoen, i Hokksund. Planområdet er på ca. 14,5 daa. Planområdet omfatter følgende eiendommer; gbnr.: 17/350, 17/341, 17/41, 18/264 og tilhørende vegareal. Planområdet omfatter i hovedsak eiendommer og bebyggelse som tidligere har vært i bruk som sagbruk.

Avgrensning av planområdet legges i Loesmoveiens senterlinje og i vest inkluderes Gartnerveien og tilgrensende arealer mot vest som sikrer nødvendig vegareal til oppgradering av Gartneriveien. Mot sør og øst anlegges planavgrensning i eiendomsgrensene. Den endelige planavgrensning forutsettes fastsatt i den videre planprosessen.

Figur 1 Planens varslede avgrensning. Endelig avgrensning avklares i den videre reguleringsprosessen. - Klikk for stort bildeFigur 1 Planens varslede avgrensning. Endelig avgrensning avklares i den videre reguleringsprosessen.

Overordnede, gjeldende planer

I gjeldende kommuneplan 2015 -2027, er planområdet avsatt til nåværende næringsvirksomhet. I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til framtidig boligformål. Ny kommuneplan forventes endelig vedtatt høsten 2024. Hokksund skal være et regionalt trafikalt knutepunkt og skal vokse i årene fremover. Det skal legges opp til en betydelig vekst i boliger i sentrumsområdet, samtidig som det skal være egnet område for boligbygging utenfor sentrum. Det er et mål at byen og stedene skal kunne tilby attraktive boliger til alle innbyggere i ulike livsfaser og familiesituasjoner.

I gjeldende detaljreguleringsplan «Reguleringsplan for Loesmoen Syd», vedtatt 20.05.1977, er planområdet avsatt til industriformål. Gartneriveien er regulert til kjøreveg i reguleringsplan for Loesmoen del av gbnr. 18/128, 208, vedtatt 03.05.90. Loesmoveien med tilhørende fortau er avsatt til offentlig kjørevei, fortau og boligformål i reguleringsplan for Eiker Sement, vedtatt 21.06.06. Tilgrensende boligområde i sør er avsatt til boligformål i Detaljreguleringsplan for del av Gartneriveien 2, Loesmoen, gbnr. 18/498, vedtatt 18.06.14.

Viktige utredningstemaer

Jf. Forskrift om konsekvensutredninger omfattes ikke planen av vedlegg l. Planen anses ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. vedlegg ll og §§ 8 og 10, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning. I det videre planarbeid vil overvannshåndtering, områdestabilitet, forurensing i grunn, trafikksikkerhet, støy og løsning for uteopphold bli nærmere vurdert.

Uttalelse til planoppstart

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til å komme med uttalelse til planen. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietakere om mottatt varsel.

Innsyn i plandokumenter

arealplaner.no ligger planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet og ev. videre henvisning til sakens øvrige dokumenter.

Merknader, innspill og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet, bes rettes til:

DARK Arkitekter AS v/Chamilla Reiersdal,
e-post: chamilla@dark.no, mob. 928 66 777

Kopi sendes:
Øvre Eiker kommune
e-post: post@ovre-eiker.kommune.no
eller via post: Postboks 76, 3301 Hokksund


Vi gjør oppmerksom på at alle innkomne merknader vil følge saken til politisk behandling.

Frist for innspill: 28. juni 2024

Se planens dokumenter på arealplaner.no