Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering Skarsberget pukkverk

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Norconsult Norge AS på vegne av KR Larsen Maskinentreprenør AS starter arbeidet med detaljregulering for Skarsberget pukkverk og deponi i Øvre Eiker kommune. Reguleringsplanen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for området.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet, og utgjør ca. 82 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for steinuttak, og mottak av rene, inerte og forurensede masser, samt istandsetting av terreng. 

Skarsberget - Kart med planavgrensning - varsel om oppstart .jpg - Klikk for stort bildeSkarsberget - Kart med planavgrensning - varsel om oppstart .jpg

Planområdet grenser mot Rv. 350 Ringeriksveien i vest, og er omkranset av skog- og jordbruksarealer. Området benyttes i dag til masseuttak og oppfylling av rene masser.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR og råstoffutvinning. Det foreligger en reguleringsplan for området fra 2013. Det er behov for en justering og fornyelse av reguleringsplanen for å legge opp en arealbruk i tråd med dagens intensjoner for området. Det vil utarbeides konsekvensutredning uten planprogram for relevante temaer i tråd med Miljødirektoratets veileder M-1941.

Frist for merknader 08. september 2024

Innspill eller opplysninger som anses å ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 08.september 2024 via:

·        E-post: eline.leithaug.harstad@norconsult.com

·        Altinn (for de som er varslet via Altinn)

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet kan ses på arealplaner.no