Vegetasjon, hekker og trær

Trafikksikkerhet og framkommelighet langs veien er viktig. Vegetasjon som trær, hekker og busker må derfor ikke vokse ut i veien eller veiens sideareal.  

Hva må du som nabo til vei passe på?  

Vegetasjonen skal ikke hindre sikten til skilt, veimerking, trafikanter eller være til hinder for gjennomføring av vedlikeholdet av veien. 

Som nabo til veien må du klippe egne busker og trær slik at de ikke henger ut i veien. I siktsoner og i innerkurver skal gress- og kratthøyde ikke være høyere enn 50 cm over veibanen. Dette gjelder for kommunale veier, kryss og avkjørsler til privat eiendom. 

Kommunen utfører kantklipp etter behov.      

Trefelling

Dersom du har spørsmål eller ønsker å fjerne trær på kommunal eiendom, kan må du ta kontakt med kommunen. Henvendelser om trær på kommunal grunn sender du på epost til oss. Hvis du ønsker å få fjernet trær, må du begrunne hvorfor.  

Det hender at trær er til besvær for naboer. Du kan ikke ha et tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen enn en tredjedel av trehøyden. Treet kan likevel bevares dersom det er til stor verdi for eieren. 

Spørsmål om trær mellom private eiendommer er et privatrettslig anliggende. For felling av trær på privat grunn må du kontakte et private firma. Dersom det er hogst langs veien, eller det er fare for at trær kan falle over veien, må regler om arbeidsvarsling og sikring følges.
 

Meld inn feil 

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunal veg kan du gjøre dette via vår Meld inn feil-tjeneste.

Lover og retningslinjer