Dispensasjon fra plan

Hvis du ønsker å gjøre noe annet på eiendommen din enn det gjeldende arealplan legger opp til, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen. 

Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon betyr kort og upresist å få lov til noe som man egentlig ikke skulle fått lov til.

Hva gjelder for eiendommen din?

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Dispensasjon er unntaket

Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis kan tillate. 

Dispensasjon

Det er to vilkår for å gi dispensasjon

  1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt
  2.  Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge vilkårene må være oppfylt – dersom begge vilkårene er oppfylt kan kommunen vurdere å gi dispensasjon. 

  • Ved dispensasjon fra lov/forskrifter skal det legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet
  • Ved dispensasjon fra planer skal det særlig legges vekt på statlige og regionale rammer og mål

Slik søker du dispensasjon

Du kan sende inn dispensasjonssøknad sammen med søknad for selve bygge-, anleggs- eller deletiltaket, men du kan også søke dispensasjon uavhengig av dette. 

Du må alltid huske å:

  • varsle naboene om at du søker dispensasjon
  • opplyse konkret om hvilke regler du søker dispensasjon fra
  • begrunne søknaden

Send søknaden på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Klikk her for å sende inn dispensasjonssøknad sammen med byggesøknad