Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Plandokumenter

Rullering av kommuneplanens arealdel

Kommunen er i sluttfasen av rullering av kommuneplanens arealdel. 

Forslaget til kommuneplanens arealdel er offentliggjort. Saksdokumentene kan leses via kommunens innsynsløsning. 

Det er kommuneplanens arealdel 2015-2027 som gjelder fram til ny plan er vedtatt. Plandokumentene for gjeldende plan finner du her. 

Kontakt oss

Planavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00