Når kan du påvirke reguleringsplanen?

Når vi jobber med nye arealplaner, er det viktig å sørge for å få innspill og uttalelser fra innbyggerne, grunneierne, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet:

  • Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart)
  • Når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn)

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalaviser og på hjemmesiden til kommunen. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Det er i disse fasene av planarbeidet du kan påvirke innholdet i planen. Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som blir tillatt innenfor planområdet. Hvis du avventer å mene noe om byggehøyder, byggegrenser, trafikksikkerhet med mer til det kommer en byggesøknad, vil dette allerede være avklart i planen. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

I tillegg har du mulighet til å klage på vedtaket når planen er ferdig behandlet.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til forslagsstiller i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis fire uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan vi vurderer planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden minst seks uker. Du sender innspillet ditt til oss.

Både planavdelingen og den som har laget planforslaget, vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk behandling i planutvalget og kommunestyret. 

Oversikt over reguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner på høring

Kontakt oss

Planavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00