Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Sjekk planer og bestemmelser for eiendommen din

Før du søker om tillatelse til å dele eller justere grensene for eiendommen, må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer på eiendommen.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre.

Når kan du overføre arealet ved grensejustering?

 • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvadratmeter.
 • Ingen av eiendommene kan avgi areal som overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen (80 prosent av eiendommens areal må ligge i «ro»).
 • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  Les om: grunnbeløpet i folketrygden 
 • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.

Hvis kravene ikke er oppfylt, må du overføre arealet ved arealoverføring. Klikk her for å lese mer om arealoverføring. 

Slik søker du om grensejustering

Du søker om grensejustering ved å fylle ut søknadsskjema rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvisisjonen må være signert av eier (hjemmelshaver).

Dette må du legge ved rekvisisjonen

 • Situasjonskart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense.  Kartet kan du selv hente ut fra kommunens kartløsning. 
 • Skriftlig samtykke fra grunneiere og eventuelle festere som grensejusteringen får betydning for
 • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer
 • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
 • Verdianslag av arealet som skal justeres.

 Send inn rekvisisjon av oppmålingsforretning

Hvor sender du søknaden?

Send skjemaet rekvisisjon av oppmålingsforretning med vedlegg på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller i posten til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Gebyr grensejustering
Gebyrtype 2024
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie, 0-250m² kr 12 500
Grensejustering grunneiendom, festegrunn og jordsameie, 251-1000m² kr 16 700
Grensejustering anleggseiendom 0-250m² kr 20 800
Grensejustering anleggseiendom 251-1000m² kr 24 000

Hva skjer videre?

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli innkalt til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.

Maksimal saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er 16 uker etter oppmålingsgebyret er betalt, men kan være kortere avhengig av saksmengden. I oppmålingssaker løper ikke saksbehandlingstiden i vintermånedene januar, februar og mars.

Lover og regler

Kontakt oss

Geodataavdelingen

E-post post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon 32 25 10 00