Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer med felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn det som kan gjennomføres som grensejustering.

Dette må du gjøre før du søker

Sjekk planene og bestemmelsene for eiendommen din

Planer med bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer på eiendommen din.

Søknaden er avhengig av dispensasjon hvis arealoverføringen er i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Ingen har krav på å få dispensasjon da dette er en unntaksmulighet.

Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre

Les hvordan du kan søke dispensasjon fra plan

Tinglyse pantefrafall

Når eiendommen som skal avgi areal er belånt eller har andre panteheftelser må kommunen få bekreftelse fra bank/panthaver på at pantefrafall vil bli gitt på det arealet som avgis. Denne bekreftelsen må være skriftlig og sendes til Kartverket slik at det er tinglyst før arealoverføringen sendes til tinglysingen. Er det identiske heftelser på begge eiendommene, er det ikke nødvendig med pantefrafall.

Her kan du lese mer om arealoverføring og pantefrafall

Innhente nødvendige rettigheter og tillatelser

Ved arealoverføring kan det være nødvendig å inngå nye avtaler som rett til bruk av privat vei, plassering av vann- og avløpsledninger og nødvendig vedlikehold. 

Bestille situasjonskartpakke

Du må bestille situasjonskartpakke som inneholder situasjonskart, arealplankart og vann- og avløpskart. Du kan også velge å bestille naboliste sammen med situasjonskartpakken. 

Bestill situasjonskartpakke

Varsle naboene dine

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i søknaden din, må du varsle naboene. Naboene skal ha minst 14 dager til å uttale seg til varselet. Du kan sende elektronisk nabovarsel eller pr. post.

Hvis du ikke ønsker å varsle digitalt finner du blanketter for nabovarsel hos Direktoratet for byggkvalitet. Gå til : Blankett for nabovarsel 

Slik søker du

Søk om arealoverføring (lenke til digitale løsninger)

Søknadsblankett - søknad om arealoverføring

Dette må du legge ved søknaden 

Hvor sendes søknaden?

Du kan søke digitalt. Hvis du ikke søker digitalt kan du sende søknaden med vedlegg på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller i posten til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund. 

Alternativt kan du levere søknaden på rådhuset i kommunens servicesenter, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund. 

Merk at alle dokumenter som skal sendes til tinglysing må ha originale signaturer.

Hva koster det?

Du må betale to gebyr - ett for behandling etter plan- og bygningsloven og ett for oppmålingen av eiendommen.

Gå til gebyroversikten for Øvre Eiker kommune

Hva skjer videre?

Saken behandles i to trinn:

  1. Byggesaksavdelingen behandler søknaden. Behandlingstid er normalt 3 til 12 uker fra søknaden er komplett.
  2. Geodataavdelingen gjennomfører en oppmålingsforretning. Behandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker etter oppmålingsgebyret er betalt. I oppmålingssaker løper ikke saksbehandlingstiden i vintermånedene januar, februar og mars.