By- og grendeutvalg

By- og grendeutvalgene er frivillige organisasjoner som bidrar til livskraft i tettstedene. Sammen med grendeutvalgene setter vi i kommunen Øvre Eikers visjon ut i livet - sammen skaper vi livskraftige steder. Er du engasjert i lokale saker, ser behov, løsninger eller ønsker å bidra til et levende lokalsamfunn, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med ditt lokale grendeutvalg. Vil du vite mer om by- og grendeutvalgene, finner du informasjon her. 

I Øvre Eiker kommune har vi ett byutvalg, Hokksund, og fem grendeutvalg. De dekker Røren, Fiskum, Ormåsen, Skotselv og Vestfossen. De er frivillige organisasjoner med samme mål; lokal stedsutvikling. De vil alle det beste for sitt tettsted, og de står på for å få det til. Alle grendeutvalg er frivillige organisasjoner med egne vedtakter. Gjennom en samarbeidsavtale med kommunen bringer utvalget saker som er av betydning, videre til rett tjeneste i kommunen. Hvert utvalg har sin dedikerte kontaktperson som kalles inn til møter som angår kommunen. 

Tilskudd

Utvalgene får ett årlig tilskudd på ca. 23.000 kr for å realisere grendeutvalgserklæringa (PDF, 260 kB).  Dette er en samarbeidsavtale som sier noe om roller, oppgaver, rammer og fordelingen av disse. For en nærmere beskrivelse av roller se vedlegg til grendeutvalgserklæringa (PDF, 122 kB). Erklæringa har vært på høring hos alle grendeutvalg for revidering i 2023-2024, og ble vedtatt med endringer av kommunestyret 19.06.2024. Nytt er politikerrepresentant i grendeutvalgene. For øvrig har politikerne satt av en pott på 150.000 kr som alle utvalgene kan søke penger fra til lokale tiltak. For 2024 gikk midlene til Skotselv og Fiskum. 

Send søknad til grendeutvalgskoordinator linetherese.loken@ovre-eiker.kommune.no om ditt grendeutvalg har en god idè dere ønsker å få realisert. Stedsutvikling er skreddersøm, og gjennom lokal kunnskap kan dere se løsninger som kun kan oppdages gjennom å kjenne mulighetene på kroppen. Husk at godt forarbeid er alfa omega når vurderingene gjøres. Retningslinjer for tildeling:

Vedtak Følgende tildelingskriterier for grendeutvalgstilskudd vedtas jf. vedtak fra kommunestyret 13.12.2023: 

1.Søknadsfristen for tilskuddet er løpende 

2.Søknaden må begrunne hvordan den understøtter gjeldende grendeutvalgserklæring 

3.Søknadene sendes grendeutvalgskoordinator som forbereder behandling til utvalg 3 

4.Grendeutvalgene gir tilbakemelding om resultat av tildelt tilskudd i årsmeldingen 

5.Det gjøres en helhetsvurdering dersom samme grendeutvalg søker midler gjentatte ganger

bildet viser vedtatte retningslinjer visuelt gjennom bokser som representerer prosessen  - Klikk for stort bildebildet viser vedtatte retningslinjer visuelt gjennom bokser som representerer prosessen Line Løken

Medvirkning

Grendeutvalgene er en del av kommunens medvirkningsstrategi (PDF, 2 MB). Det betyr at utvalgene har en særegen posisjon som samarbeidsparter for kommunen. Henvendelser fra by- og grendeutvalgene bringes videre til rett tjeneste i kommunen gjennom kontaktpersonen. Utvalgene blir også oppfordret til å gi innspill i lokale saker. Eksempler på dette kan være ny kultur- og frivillighetsstrategi, sentrumsplanen i Vestfossen eller prosjektet Inkluderende Ormåsen. 

Vil du vite mer om ditt grendeutvalg, så ta kontakt! 

Årlig fellesmøte for alle grendeutvalgene

Hvert år blir alle bedt inn til et felles grendeutvalgsmøte der alle presenterer seg og kan høste av hverandres erfaringer. Vi håper dette kan bidra til en delingskultur. Vertsstedet rullerer mellom de ulike utvalgene. Temaene for samlingene vil variere. Er det noe alle grendeutvalgene har behov for, som kurs i styrearbeid e.l., kan dette være en arena for slike innspill. 

Kontaktpersoner i kommunen 

Arve Hauklien Røren (virksomhetsleder kultur, idrett og bibliotek) - Hokksund (E-post: ArveHauklien.Roren@ovre-eiker.kommune.no)

Bernt-Egil Tafjord (rådgiver planavdelingen) - Fiskum (E-post: Bernt-Egil.Tafjord@ovre-eiker.kommune.no)

Line Therese Løken (medvirkningsrådgiver og grendeutvalgskoordinator) midlertidig kontaktperson for Vestfossen og Skotselv grendeutvalg linetherese.loken@ovre-eiker.kommune.no 

Jørgen Firing (rådgiver planavdelingen) - Røren (E-post: Jorgen.Firing@ovre-eiker.kommune.no)

Line Heegaard Olsen (Virksomhetsleder grunnskole) - Ormåsen (E-post: line.heegaard.olsen@ovre-eiker.kommune.no)

Line Therese Løken (medvirkningsrådgiver)- grendeutvalgskoordinator (E-post: LineTherese.Loken@ovre-eiker.kommune.no

Kommunen + grendeutvalgene = sant 

Sammen skaper vi livskraftige steder, sier vi. Og med det mener vi at grendeutvalgene er vår foretrukne samarbeids- og medvirkningspartner. Det er innbyggerne som vet hvordan det er å leve, bo og kanskje til og med jobbe i sitt tettsted. Stedsutviklingen er opptatt av de stedsbundne innbyggerne, dvs. barn, unge og eldre, da spesielt med tanke på fortetting og knutepunktsutvikling. "For en vellykket stedsutvikling er det imidlertid viktig at enkeltprosjekter sees i sammenheng med stedet, slik at den samlede stedsutviklingen harmonerer og har henblikk på menneskene som skal bo og bruke stedet." (Kommuneplanens samfunnsdel, s. 22)

Gjennom grendeutvalgserklæringa, har kommunen inngått en gjensidig avtale med hvert tettsted, representert ved grendeutvalget. Vil du som innbygger komme med innspill til stedsutvikling, kan du dermed kontakte ditt grendeutvalg. 

Nedenfor finner du deler av kommuneplanens samfunnsdel, inndelt i våre ulike tettsteder. 

Vil du lese hele, kan du trykke på denne teksten.  (PDF, 3 MB)

Politisk representant i grendeutvalgene: 

I 2024 vil også politikere være å finne i grendeutvalgene. Disse skal være lytteposter til lokalsamfunnet. De representerer kommunestyret. 

Grendeutvalg Representant:

  • Røren grendeutvalg Jan Tore Baklid 
  • Ormåsen grendeutvalg Torunn Ruud Olsen 
  • Vestfossen grendeutvalg Trond Bermingrud 
  • Fiskum grendeutvalg Kim Mogen Myhre 
  • Skotselv grendeutvalg Sine Frødin 
  • Hokksund byutvalg Adrian Tollefsen