Byggegrense langs vei

En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nært du har lov til å bygge mot omkringliggende bygninger, vegetasjon, vei, jernbane, sjø og lignende.

Hvorfor har vi byggegrenser?

Byggegrensen mot offentlig vei skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, arealbehov ved framtidig utbedring og miljøet på eiendommene langs veien.

Er det byggegrense på eiendommen din?

Byggegrenser langs vei er som oftest vist og fastsatt i reguleringsplaner. Dersom området du skal bygge i ikke er regulert, eller at reguleringsplanen ikke viser byggegrense, gjelder veglovens generelle byggegrense på 15 meter fra midten av veien. Dette gjelder også gang- og sykkelvei.  

Finn ut hvilken plan som gjelder for eiendommen din.

Ønsker du å bygge utenfor regulert byggegrense?

Skal du bygge utenfor regulert byggegrense, altså nærmere veien enn det reguleringsplanen tillater, kan du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen.  

Les om dispensasjon fra reguleringsplan

Ønsker du å bygge utenfor generell byggegrense?

Hvis eiendommen din er uregulert, er det dagens avstandsgrense i vegloven som gjelder.

  • 15 meter fra kommunal vei
  • 50 meter fra fylkesvei
  • 15 meter fra gang- og sykkelvei (uavhengig av om veien er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei)

Avstanden måles fra midten av veien.

Søk om dispensasjon fra vegloven