Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vedtekter SFO

  Endret:23.05.2023 16:50

Klikk her for info om priser eller bestilling/endring/avslutning av SFO-plass

Vedtektene er sist revidert og vedtatt i Kommunestyret 08. februar 2023. Vedtektene gjelder fra 01. august 2023.

§ 1 Formål

Skolefritidsordningen (SFO) i Øvre Eiker kommune er et omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for barn på 1.-4. trinn, samt for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Barn med funksjonshemminger skal gis gode utviklingsmuligheter. Barna skal i hovedsak selv kunne bestemme hva de skal bruke tida i SFO til. Forholdene skal legges til rette slik at barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel sikres. SFO skal fremme barnekulturen og ellers legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter.

§ 2 Eierforhold

Skolefritidsordningen eies og drives av Øvre Eiker kommune. Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet og faglig og administrativ leder.

§ 3 Opptakskriterium

Barn i målgruppa (jfr. § 1) tas inn etter søknad. Søknadsfrist ved hoved-inntak er 1. april. Søknader innkommet etter fristens utløp, kan innvilges dersom det er plass i ordningen. Hvis det i en SFO ikke er plass til alle som søker, skal de yngste barna prioriteres. En tildelt plass varer ut 4. trinn eller inntil den sies opp av foresatte. Det vil kunne bety at 4. trinns elever må sies opp. De det eventuelt ikke er plass til, settes på venteliste. Avslag på plass kan påklages. Klageinstans er kommunal klagenemnd.

§ 4 Opptaksperiode

Opptaksperioden er fra 1. til 4. klasse.

§ 5 Daglig åpningstid / årlig åpningstid

SFO-året har en varighet på 11 måneder og gjelder fra og med 1. august til og med 30. juni. SFO er stengt i juli. Åpningstiden i SFO er som hovedregel fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Lokale tilpasninger kan gjøres, men total åpningstid for skole og SFO skal være 10 timer pr. dag. SFO er stengt 5 planleggingsdager i SFO-året. I tillegg er SFO stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula vil SFO være åpen i samsvar med behov. Samarbeid mellom to eller flere SFO-er vil kunne vurderes. Det tilbys kvart plass (inntil 6 timer pr uke), halv plass (inntil 12 timer pr. uke) og full plass (mer enn 12 timer pr. uke). I skolens ferier/fridager utgjør halv og kvart plass inntil henholdsvis 50 % og 25 % av ukentlig/daglig åpningstid.

§ 6 Pris- og betalingsbetingelser

Prisen fastsettes årlig av kommunestyret. Prisendringer skjer 1. januar årlig. Kostpenger kommer i tillegg til månedlig betaling. Betalingsfristen er den 20. i gjeldende måned. Manglende betaling utover en måned etter betalingsfrist medfører oppsigelse av plassen.

§ 7 Bemanning

SFO bemannes med fagarbeidere/assistenter, slik at det totalt er tilstrekkelig bemanning til å gi god omsorg, god tilrettelegging og godt tilsyn i forhold til barnegruppas størrelse og sammensetning. SFO ledes av en daglig leder.

§ 8 Leike- og oppholdsareal

Leike- og oppholdsarealet skal være egnet til formålet. Dette innebærer blant annet at det er tilrettelagt for barn med funksjonshemminger, at leikeapparater er sikre (jfr. forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr) og at uteområdet er trygt, også med hensyn til trafikk.

§ 9 Konsekvenser ved mangler ved tilbudet

Det vil kunne innvilges redusert betaling ved stenging av SFO ut over 3 dager som følge av stort fravær blant ansatte. Dersom SFO stenges som følge av streik eller force majeure (strømbrudd, epidemi osv.) er ikke skolen erstatningspliktig.

§ 10 Taushetsplikt

Personalet har taushetsplikt., jfr. forvaltningsloven § 13.

§ 11 Oppsigelsesfrist

Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass skal skje via nettportalen. Oppsigelsestid er en måned fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen/søknad om redusert plass er levert. Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass med virkning for kun mai og/eller juni godtas ikke. Søknad om reduksjon eller oppsigelse av plass må derfor være mottatt senest 1. mars i SFO-året. SFO sender umiddelbart ut en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen/søknad om redusert plass er mottatt.

Opprettet: 19.02.2014 14:56