Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vedtekter SFO

  Endret:18.08.2020 15:36

Klikk her for info om priser eller bestilling/endring/avslutning av SFO-plass

​Vedtektene er vedtatt i kommunestyret 25.05.2011 og gjelder fra 01.08.2011.

§ 1 FORMÅL
Skolefritidsordningen (SFO) i Øvre Eiker kommune er et omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for barn på 1.- 4. trinn, samt for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Barn med funksjonshemninger skal gis gode utviklingsmuligheter. Barna skal i hovedsak selv kunne bestemme hva de skal bruke tida i SFO til. Forholdene skal legges til rette slik at barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel sikres. SFO skal fremme barnekulturen og ellers legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter.

§ 2 EIERFORHOLD
Skolefritidsordningene eies og drives av Øvre Eiker kommune. Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet og faglig og administrativ leder.

§ 3 OPPTAKSKRITERIUM
Barn i målgruppa (jf. § 1) tas inn etter søknad. Søknadsfrist ved hovedinntak er 1. april. Søknader innkommet etter fristens utløp, kan innvilges dersom det er plass i ordningen. Hvis det i en SFO ikke er plass til alle som søker, skal de yngste barna prioriteres. En tildelt plass varer ut 4. trinn, eller inntil den sies opp av foresatte. Det vil kunne bety at 4. trinns elever må sies opp. De det eventuelt ikke er plass til, settes på venteliste. Avslag på plass kan ankes. Ankeinstans er kommunal klagenemnd.
 
§ 4 OPPTAKSPERIODE
Opptaksperioden er fra 1. til 4. klasse.

§ 5 DAGLIG ÅPNINGSTID/ÅRLIG ÅPNINGSTID
SFO- året har en varighet på 11 måneder og gjelder fra og med 1. august til og med 30. juni. Åpningstiden i SFO er som hovedregel fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Lokale tilpasninger kan gjøres. SFO er stengt 5 planleggingsdager. I den grad det er mulig, vil planleggingsdagene samordnes med skole og barnehage. I tillegg er SFO stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula vil SFO være åpen i samsvar med behov. Samarbeid mellom to eller flere SFO vil kunne vurderes.

Det tilbys hel plass (over 15 t/u) og halv plass (15 t/u). Den enkelte SFO kan også tilby kvarte plasser, dersom det er behov for det, og det kan organiseres innenfor rammene. I skolens ferier/fridager er halv plass inntil halvparten av ukentlig/daglig åpningstid. Dersom det er plass, kan det kjøpes time- og/eller dagplass. Time- og/eller dagplass kan ikke gjøres permanent, men er et tilbud dersom spesielle, uforutsette behov dukker opp. Kjøp av enkeltplasser gjelder ikke på skolens fri- /feriedager.

§ 6 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER
Prisen fastsettes årlig av kommunestyret. Ev. prisendring vil skje 1. januar årlig. Kostpenger kommer i tillegg til månedlig betaling. Betalingsfristen er den 20. i gjeldende måned. Manglende betaling utover en måned etter betalingsfrist medfører oppsigelse av plassen.
 
§ 7 BEMANNING
SFO bemannes med fagarbeidere/assistenter, slik at det totalt er tilstrekkelig bemanning til å gi god omsorg, god tilrettelegging og godt tilsyn i forhold til barnegruppas størrelse og sammensetning. SFO har daglig leder.

§ 8 LEIKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leike- og oppholdsarealet skal være egnet til formålet. Dette innebærer bl.a. at det er tilrettelagt for barn med funksjonshemninger, at leikeapparater er sikre (jf. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr), og at uteområdet er sikkert, også med hensyn til trafikk.

§ 9 KONSEKVENSER VED MANGLER VED TILBUDET
Det vil kunne innvilges redusert betaling ved stengning av SFO ut over 3 dager som følge av stort fravær blant ansatte. Dersom SFO stenges som følge av streik, eller force majeure (strømbrudd, epidemi osv.), er ikke skolen erstatningspliktig. 

§ 10 TAUSHETSPLIKT
Personalet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13.

§ 11 OPPSIGELSESFRIST
Oppsigelse av plass skal skje via nettportalen med en måneds varsel. Oppsigelsestid er en måned fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelse/reduksjon av plass etter 1. april godtas ikke. NB! Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass må være mottatt før 1. mars. SFO sender umiddelbart ut en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert.

Opprettet: 19.02.2014 14:56