Kulturarv og kulturminnevern

I Øvre Eiker jobber vi for å bevare kommunens kulturarv. Dette omfatter både planer for bevaring og formidling av kulturminnene, og regulering av kulturminner i privat eie.

Eier du en verneverdig bygning?

Hvis du planlegger endringer av en eldre bygning må du først undersøke om bygningen ligger i et regulert område eller i en sone i kommuneplanen som har bestemmelser om bebyggelse og bevaring. Bygninger i kommunen er også regulert til bevaring på grunn av miljøet det ligger i, og ikke bare på grunn av bygningens egenverdi. Sjekk her om dette gjelder for deg.

Det er noen generelle regler, som gjelder for bygninger som ligger innenfor bevaringsområde eller har middels/høy verneverdi:

  • Hvis du vil utføre vesentlig endring eller rive en bygning oppført før 1850, må du søke om dette. Søknaden skal alltid behandles av Viken fylkeskommune.
    Les mer om dette på fylkeskommunens egen side.  
  • Endring eller riving av bygg vil i mange tilfeller være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Finn ut om du må søke her.
  • Tilbakeføring til en eldre, opprinnelig fasade er derimot ikke søknadspliktig. Her må tilbakeføringen likevel gjøres på dokumentert grunnlag. Slik dokumentasjon kan for eksempel være eldre fotografier av bygget.
  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (se lenke lenger ned i teksten) inneholder en oversikt over alle verneverdige bygninger i Øvre Eiker. Her finner du både en vurdering av verneverdien til bygget og byggets alder.

Nyttige ressurser for eiere av verneverdige kulturminner

Buskerud bygningsvernsenter gir praktiske råd til eiere av verneverdige kulturminner og formidler kontakt med kvalifiserte håndverkere. Viken fylkeskommune har en oversikt over tilskuddsordninger for kulturminnevern.

Kulturminnevernplaner

Kommunestyret har vedtatt en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (PDF, 7 MB), og denne følges opp av en handlingsplan som rulleres hvert år. Det er opprettet et Team Kulturminnevern, som har ansvaret for oppfølgingen. 
Les mer om Team Kulturminnevern og finn oppdatert informasjon på denne siden.

Kulturminner og severdigheter

Øvre Eiker har en rekke historiske bygninger og steder som kan besøkes. Fossesholm Herregård, Nøstetangen Norsk Glassmuseum og Buskerud Motorhistorisk Senter har faste åpningstider. Fiskum gamle kirke er en sjarmerende og godt bevart middelalderkirke, som er vel verdt et besøk. I tillegg har kommunen fire kirker og ett kapell, som i alder spenner fra 1200-tallet til 2000-tallet. Düvelgården i Skotselv er sentrum for et lite bygdetun, med en park som er åpen for publikum. Det er verneverdig trehusbebyggelse i Gamle-Hokksund og Vestfossen, og det er også mulig å besøke en rekke andre kulturmiljøer, med et tidsspenn fra jernalder til nyere industrihistorie. Vi har ett kulturlandskap av nasjonal interesse, Aker-Smørgrav-Berg, som er et godt bevart landskap med typisk bebyggelse fra slutten av 1800-tallet. Nyere funn på Sem og Berg tyder på at dette også var et regionalt maktsenter i jernalder og middelalder.

En oversikt over kommunens viktigste kulturminner og severdigheter finner du her.

Museer og samlinger

Fossesholm Herregård ligger ved Vestfossen og er en herregård i 1700-talls stil, med en lang og spennende historie. Museet er åpent daglig i sommersesongen og etter avtale resten av året.

Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum ligger på Fossesholm Herregård og driftes av Fossesholm i samarbeid med en venneforening. Utstillingen gir en bred presentasjon av lokale forhold og begivenheter i okkupasjonsårene 1940-1945.

 Fossesholms egne nettsider

Nøstetangen Glassmuseum ligger i den gamle sorenskrivergården i Hokksund og presenterer glasskunst både fra Norges første glassverk, som lå på Nøstetangen ved Hokksund, og fra andre glassverk og glasskunstnere. Museet er åpent daglig i sommersesongen og etter avtale resten av året. 

Nøstetangens egne nettsider

Norsk Motorhistorisk Senter ligger på Burud og er et samlingssted som drives av Motorhistorisk Klubb Drammen. En viktig del av senteret er en utstilling av kjøretøyer og andre gjenstander fra 1950-0g 60-tallet. 

Norsk Motorhistorisk Senter

Kontakt oss

Torodd Eriksen
Tlf.: 915 24 542
E-post: torodd.eriksen@oeiker.no