Klima,- miljø- og energiplan

8 Areal og transport

Veitransport og innenlands luft- og skipsfart står for omtrent en tredel av klimautslippene i Norge. Reduserte utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål (regjeringen 2021). I Øvre Eiker er det transport med bil som står for en vesentlig del av utslippene av klimagasser.

Buskerudbyen

Buskerudbyen ble etablert i 2010 og er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Samarbeidet bygger på en felles forståelse om at utfordringene i areal og transportpolitikken ikke kan løses av den enkelte kommune alene. Det er laget en areal- og transportplan som skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Hovedmål

Øvre Eiker skal redusere CO2 –utslippet fra transport med 50 % innen 2030 sammenlignet med 2005

For å nå målene må vi både skifte ut bilparken (og større kjøretøy) med transportmidler som slipper ut mindre eller ingen klimagasser. Vi må i større grad bruke miljøvennlige transportmidler og vi må planlegge samfunnet slik at behovet for transport blir mindre (regjeringen 2021).

For kommunen er det derfor viktig med en god arealdisponering som bidrar til effektive og sikre transportløsninger og boligbygging i tettstedene og rundt kollektivknutepunktene. Det er likevel slik at ikke alle i kommunen vil ha mulighet til å gå eller velge kollektivt, og vi må derfor legge til rette for utslippsfrie kjøretøy.

Illustrasjon sykkelvei - Klikk for stort bildeIllustrasjon sykkelvei Anne Bjørg Rian

Delmål 1: Kommunen skal tilrettelegge for stier, gang- og sykkelveier, snarveier og «smett» 

Når befolkningen har gode og tilrettelagte gang- og sykkelveier, stier, snarveier og «smett», vil det være enklere å begrense bilbruk på de korte turene i nærområdet. Da vil klimagassutslippene fra biltrafikken reduseres, og luftkvaliteten vil bli bedre.

Tips til innbyggerne

 • Bidra med tips til kommunen om snarveier. 
 • Bruke snarveiene. 
 • «Bruk beina når du kan og bilen når du må!»

Forventninger til næringslivet

 • Samarbeide med kommunen om tilrettelegging av snarveier. 
 • Legge til rette for sykkelvennlig arbeidsplass.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Sette opp “snarvei”-skilt.
 • Sørge for god standard, tilstrekkelig belysning og prioritere vinterdrift på gang- og sykkelveier.
 • Tilrettelegge for kollektiv infrastruktur og prioritering av myke trafikanter i gatearealer.
Illustrasjonsbilde lading - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde lading Anne Bjørg Rian

Delmål 2: Kollektivvennlig og arealeffektiv stedsutvikling i tilknytning til eksisterende knutepunkter 

Arealbruksendringer er kilden til store CO2-utslipp, det er derfor viktig med arealeffektiv stedsutvikling. Dette reduserer transportbehovet ved at tilgangen til kollektiv transport bedres og behovet for bilbruk begrenses. Ved en slik type utvikling vil det også være lettere å ta vare på grøntarealer, landbruksarealer, friluftsområder og andre naturområder.

Tilgjengeligheten på kollektivtransport kan være en utfordring på noen av tettstedene som Ormåsen og Skotselv. Blant annet vil ungdom som skal på fritidsaktiviteter til andre deler av kommunen, ha vanskeligheter med å komme seg til og fra på kvelden.

Tips til innbyggerne

 • Delta i medvirknings-prosesser. 
 • Benytt deg mer av kollektivtilbudet i nærområdet.

Forventninger til næringslivet

 • Etablere seg i tilknytning til knutepunkt og tilrettelegge for mer sykkel, gange og kollektivt. 
 • Prioritere klimavennlig transport.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Sikre gode planprosesser og prioritere arealeffektiv utvikling av tettstedene.
 • Jobbe for bedre kollektivtransport for hele kommunen.
 • Kommunen som virksomhet skal benytte mest mulig klimavennlige transportmidler ved reiser.

Delmål 3 Nye tjenestebiler i kommunen skal være utslippsfrie, så fremt tekniske løsninger er tilgjengelige

Veitrafikken er den største bidragsyteren til klimagassutslipp i Øvre Eiker kommune, og står for halvparten av alle de lokale utslippene totalt. Ved å gjøre bilparken mest mulig fossilfri, vil man kunne redusere denne utslippsposten betraktelig. Øvre Eiker kommune skal bidra til denne transformasjonen.

Av beredskapshensyn vil noen kjøretøy i kommunen ha andre energikilder enn elektrisitet.

Forventninger til næringslivet

 • Næringslivet bør ta i bruk fossilfrie alternativer.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Den kommunale bilparken skal bli fossilfri.
 • Lage strategi for bilbruk og parkering i kommunens egen virksomhet.

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Antall kilometer gang- og sykkelvei totalt
 • Prosentandel som bor i tettsted
 • Antall/prosent fossilfrie biler i kommunens bilpark