Klima,- miljø- og energiplan

9 Energi og materialbruk

Norge har et mål om å fase ut fossile energikilder og hente all energien vi bruker fra fornybare kilder. Framstilling av bygningsmaterialer som betong, stål og aluminium medfører store utslipp av CO2., og metallene er dessuten en begrenset ressurs. I nye bygge- og restaureringsprosjekter er det viktig at vi ser på det totale klimaavtrykket og bruker mest mulig fornybar energi og klimavennlige materialer.

Hovedmål

Øvre Eiker kommune skal styrke lokal og klimavennlig energiinfrastruktur og satse på energieffektivisering i eksisterende og nye bygg

I Øvre Eiker er det stabil og god tilgang på elektrisk strøm fra vannkraft. Det er også flere selskaper som tilbyr teknologi og bruk av bioenergi fra trevirke. Nettoforbruk av elektrisk kraft i Øvre Eiker kommune har økt de siste ti årene, fra 327 GWh (2010) til 364 GWh (2021) (ssb.no). Det er industri/bergverksdrift og husholdninger som står for rundt 80 % av energiforbruket. Tjenesteyting som butikker og kommunale virksomheter står for i underkant av 20 %. Ved å redusere energiforbruket i egen bygningsmasse skal kommunen gå foran som et godt eksempel på energibesparelse.

Kommunen skal videre tilrettelegge for klimavennlige energisystem via sin myndighetsutøvelse, sin rolle som samfunnsplanlegger og gjennom eierskap i eget energiselskap.

Delmål 1: Fornybar energiproduksjon skal økes i kommunen

Solceller på tak - Klikk for stort bildeSolceller på tak Anne Bjørg Rian

Det er et stort potensial for å øke energiproduksjonen i kommunen. Dette bør skje gjennom solceller/solfangere på eksisterende bygg, bergvarme fra borebrønner og eventuelt andre fornybare energikilder. Det er imidlertid viktig at hensynet til naturmangfold og naturressurser tillegges stor vekt ved utvikling av fornybar energiproduksjon.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • Etablere fornybar energiproduksjon, som solceller, bergvarme og bioenergianlegg, i tilknytning til egen virksomhet.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Kommunens bygningsmasses fasader og tak vurderes for solenergiproduksjon.
 • Utøve smidighet i saker om etablering av fornybare energikilder, som ikke går på bekostning av miljøhensyn. 
 • Utrede mulighet for varmeanlegg som kan levere grønn energi til Hokksund sentrum og andre tettsteder i kommunen.

Delmål 2: Kommunens bygg skal ha minimum 30 % lavere klima- og miljøavtrykk innen 2026

Øvre Eiker kommunale foretak har ansvaret for ca 93 000 kvm formålsbygg, som fordeler seg på skoler, barnehager, idrettshaller, kulturbygg og rådhuset. Målet om å redusere klima- og miljøavtrykket skal skje ved målrettede tekniske tiltak. Gode, energieffektive bygg bruker mindre energi til blant annet oppvarming.

Forventninger til næringslivet

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Energieffektivisere bygg, både som eier og som samfunnsutvikler.
 • Energibrønner på rådhuset og Hokksund ungdomsskole innen 2024. 
 • Innføre LED-belysning på alle kommunale veier, bygg og anlegg. 
 • Utarbeide ny energiutredning, både for kommunen som virksomhet og helhetlig for Øvre Eiker kommune.
Borerigg til energibrønn, Loesmoen - Klikk for stort bildeBorerigg til energibrønn, Loesmoen Brynjar Henriksen

Delmål 3: Øvre Eiker skal bygge for fremtidens behov med materialer som gir lavest mulig klimaavtrykk. Rehabilitering av kommunale bygg skal vurderes fremfor å rive og bygge nytt

Kommunen har stor bygningsmasse som må vedlikeholdes og vil i fremtiden også ha behov for å bygge noe nytt. Da skal kommunen sikre at virksomheten bruker lavutslippsmaterialer og beregner livsløpsbaserte klimautslipp fra materialene som brukes.
I en livssyklusanalyse fra Vestfossen, Klimadive klimagassberegninger, utført av Asplan Viak (19.06.20), viser beregninger at det kan være mye å hente på å oppgradere og energieffektivisere eldre bygninger istedenfor å rive og bygge nytt.

Tips til innbyggerne

 • Gjenbruk byggematerialer der det er mulig. 
 • Prioriter rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende hus.

Forventninger til næringslivet

 • Velge bærekraftige løsninger og materialer som har lave klimagassutslipp og lang levetid. 
 • Nye virksomheter bør etablere seg i eksisterende lokaler, fremfor å etablere nye bygninger på ny grunn.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Velge løsninger og materialer som har lave utslipp i sitt livsløp. 
 • Ved behov for fornyelse/ombygging av kommunale bygg skal rehabilitering av eksisterende bygg vurderes før nytt kan bygges. 
 • Tilstrebe fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.
Heltrebygg i Myreveien - Klikk for stort bildeHeltrebygg i Myreveien Brynjar Henriksen

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Energiforbruk i kommunale bygg i kWh/m2
 • Energiforbruk per privat husholdning i kWh