Klima,- miljø- og energiplan

2 Sammendrag

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å føre en klimapolitikk som unngår en temperaturstigning på mer enn 2 grader, og helst under 1,5 grader. I 2022 ble FNs Naturavtale vedtatt. Den skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt. Videre har Norge sluttet seg til FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030 (FN-sambandet).

Øvre Eiker kommune er opptatt av å tenke helhetlig og har valgt at denne planen skal omhandle både klima, miljø og energi. Vi mener disse temaene hører nøye sammen og må sees i sammenheng for å nå nasjonale og internasjonale mål. Hovedmålet for Øvre Eiker er at vi skal sikre en bærekraftig utvikling.

Klimatilpasning

Klimaendringene er i gang her og nå, og framover i tid vil kommunen måtte belage seg på å møte et varmere klima med økt årsnedbør, kortere snøsesong og påfølgende endringer i vannføring og flommønster. Målet for Øvre Eiker kommune er å tilpasse seg klimaendringene gjennom smart planlegging og god samfunnsberedskap.

Illustrasjonsbilde gjenvinning  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde gjenvinning RFD

Forbruksmønster og sirkulær økonomi

I Norge er forbruket av varer doblet siden 1970-tallet. Det ”økologiske fotavtrykket” viser at vi ville behøve mer enn tre jordkloder hvis alle mennesker i verden skulle levd på samme måte som oss (Global Footprint Network, 2017). Målet for Øvre Eiker er at vi skal være en av de fremste kommunene innen sirkulærøkonomi.

Areal og transport

I Øvre Eiker er det transport med bil som står for en vesentlig del av utslippene av klimagasser.
Målet er å redusere CO2 –utslippet fra transport med 50 % innen 2030. For kommunen er det derfor viktig med en god arealdisponering som bidrar til effektive og sikre transportløsninger og boligbygging i tettstedene og rundt kollektivknutepunktene. Det er likevel slik at ikke alle i kommunen vil ha mulighet til å gå eller velge kollektivt, og vi må derfor legge til rette for utslippsfrie kjøretøy. Samarbeidet med Buskerudbyen er avgjørende for å nå målene.

Energi og materialbruk

Norge har et mål om å gjøre all energien vi bruker fra fossil til fornybar energi. I Øvre Eiker er det stabil og god tilgang på elektrisk strøm fra vannkraft. Det er også flere selskaper som tilbyr teknologi og bruk av bioenergi fra trevirke. Målet for kommunen er å styrke lokal og klimavennlig energiinfrastruktur og satse på energieffektivisering i eksisterende og nye bygg.

Landbruk

Skogen i Norge binder ca. 28 millioner tonn CO2 per år, og bidrar med opptak av 50 % av landets årlige CO2–utslipp. I Øvre Eiker er det beregnet opptak fra skogen på rundt 75 000 tonn per år, som tilsvarer kommunens CO2-utslipp. Vi har videre noen av Norges beste og mest produktive jordbruksarealer, som er svært viktig både for matproduksjon, beredskap og kulturlandskapet. Målet for kommunen er å ha en klimavennlig og bærekraftig mat- og treproduksjon.

Hamreelva - Klikk for stort bildeHamreelva Else Mari Espseth Nilsen

Naturmangfold

Naturen i Øvre Eiker er variert og gir leveområder for et stort mangfold av planter og dyr. Både spesielle naturområder som kalkrike bergarter, myrer og mer vanlige skogsområder og kulturlandskap er svært viktig å ta vare på. Målet for kommunen er at naturmangfold og naturressurser ikke skal forringes i verdi.

Vannmiljø

Rent vann er avgjørende både som drikkevann og for plante- og dyrelivet. Et godt vannmiljø vil i tillegg bidra til å fremme friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet. Målet er at vann og vassdrag i Øvre Eiker skal ha god miljøtilstand.

Forurensning og forsøpling

Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunen skal beskytte miljøet og sørge for at forurensning og forsøpling ikke fører til ulempe eller skade for mennesker, planter og dyr.
Hamreelva. Foto: Else Mari Espseth Nilsen