Klima,- miljø- og energiplan

13 Forurensning og forsøpling

Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Begrepet har en bred definisjon og innebærer alt fra kjemikalier og brenning av søppel til gjødsel fra jordbruket.

Hovedmål

Øvre Eiker skal beskytte miljøet og sørge for at forurensning og forsøpling ikke fører til ulempe eller skade for mennesker, planter og dyr.

Som i resten av Norge forekommer det ulovlig brenning og dumping av søppel i kommunen. Dette kan føre til både forurensning til lufta og til grunnen.

Delmål 1: Forsøpling av plast og avrenning av mikroplast skal minimeres

Avfall i naturen - Klikk for stort bildeAvfall Linn Kristin Oulie


Omtrent halvparten av all mikroplast som dannes i Norge, havner i havet. Dette er et stort miljøproblem fordi plasten i seg selv kan spre miljø- og helseskadelige stoffer. I tillegg binder mikroplasten til seg miljøgifter som allerede finnes i naturen. Dette er skadelig for organismene i havet som spiser plastpartikler, og partiklene føres videre i næringskjeden og kan påvirke hele økosystemer. Mikroplast er påvist i en rekke arter plankton, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • Godt system for renovasjon. Arbeide for å redusere mengden plastemballasje. 
 • Sikker lagring av plastprodukter og avfall som forhindrer plast på avveie.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Nye kunstgressbaner og gamle baner som er modne for utskifting, skal få miljøvennlig innfyll. 
 • Innsamling av landbruksplast i regi av kommunen to ganger i året. 
 • Legge til rette for ryddeaksjoner og informasjonskampanjer.
 • Lage strategi for opprydding av avfall.

Delmål 2: Øvre Eiker skal følge opp ulovlig avfallshåndtering og brenning

Avfall i naturen - Klikk for stort bildeAvfall i naturen Else Mari Nilsen


Avfall på avveie og brenning av miljøfarlig avfall gjør skade på miljøet i form av fysisk skade på dyr og mennesker. Feil avfallsbehandling kan også gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Øvre Eiker kommune har egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, se forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Øvre Eiker kommune.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • Håndter næringsavfall på en forsvarlig måte.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Følge opp og behandle ulovlig brenning, forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Delmål 3: Redusere utslipp av miljøgifter i naturen

Miljøgifter finnes i hudpleieprodukter, leketøy, klær, møbler, mat, elektronikk og andre hverdagsprodukter. De kan blant annet ødelegge evnen til å få barn, endre DNA, virke kreftfremkallende og påvirke hormonbalansen. Barn har ofte høyere eksponering for miljøgifter enn voksne.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Bruke miljømerkede produkter der dette er praktisk mulig.
 • Gjennomføre informasjonskampanjer slik at forbrukerne får kjennskap til miljøskadelige stoffer som finnes i hverdagsprodukter.

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Antall kunstgressbaner med miljøvennlig innfyll
 • Mengden landbruksplast som er innlevert