Klima,- miljø- og energiplan

12 Vannmiljø

Rent vann er avgjørende både som drikkevann og for plante- og dyrelivet. Et godt vannmiljø vil i tillegg bidra til å fremme friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet.

Hovedmål

Øvre Eiker skal beskytte miljøet og sørge for at forurensning og forsøpling ikke fører til ulempe eller skade for mennesker, planter og dyr

Vannforskriften setter miljømål for alt vann i Norge, og beskriver hvordan vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Miljømålet etter vannforskriften er at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. I tillegg er et større område i Finnemarka varig vernet mot vassdragsutbygging.

Figur 1 Oversikt over vannområdene Eikeren og Drammenselva - Klikk for stort bildeFigur 1: Oversikt over vannområdene Eikeren og Drammenselva Øvre Eiker kommune


Vannet har en viktig rolle i Øvre Eiker kommune, men miljøtilstanden i mange av våre vassdrag er imidlertid for dårlig. Kommunen har et ansvar for å overvåke vannkvaliteten i vannforekomster som er i risiko. Målet er at overvåkningen skal føre til igangsettelse av nye tiltak for å bedre vannmiljøet, samt avdekke effekten av eksisterende tiltak.

Vannet renner på tvers av kommunegrenser, og godt samarbeid med våre nabokommuner er viktig. I Øvre Eiker er mesteparten av arealene våre i to vannområder; Drammenselva vannområde og Eikeren vannområde. Øvre Eiker kommune deltar aktivt i vannområdeforvaltningen i disse vannområdene. Det er engasjert en vannområdekoordinator i hvert vannområde for å hjelpe kommunene til å nå målene om god økologisk og god kjemisk tilstand. I Øvre Eiker kommune er det tilførsler av partikler og næringsstoffer fra avløp og landbruk som er de viktigste påvirkningene.

Delmål 1: Kontinuerlig forbedring av avløpssystemet for å redusere nærmiljøulempene og vassdragsforurensning

Bilde som viser en haug med vann- og avløpsrør - Klikk for stort bildeVann- og avløpsrør Anne Bjørg Rian

Avløpsvannet samles i dag opp ved hjelp av et omfattende system med ledninger og pumpestasjoner som transporterer vannet til to ulike renseanlegg i kommunen. Tilstanden på ledningsnettet er variabel, og kommunen driver med kontinuerlig fornying og forbedring av ledningsnettet. Kapasitet på vann- og avløpssystemene er et premiss for planlegging og utbygging.

I kommunen finnes det mange små private avløpsanlegg, og flere av disse tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Det er derfor et stort behov for å oppgradere disse eller koble dem til kommunalt avløpsnett.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • At utslippstillatelsens rensekrav og utslippsvolum til vassdrag alltid overholdes. 
 • At alle påslipp av prosessvann fra industri til kommunalt avløpsnett skjer iht. utslippstillatelse og i dialog med kommunen.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Nytt renseanlegg i Hokksund og oppgradering av eksisterende kommunale avløpsanlegg. 
 • Vurdere avløpssanering i områder som ennå ikke er tilknyttet kommunalt avløp. 
 • Føre tilsyn med, og om nødvendig kreve oppgradering av mindre, private avløpsanlegg.
 • Fornye 1600 m vannledning og 1200 m avløpsledning årlig.

Delmål 2: Landbruket skal redusere tilførselen av partikler og næringsstoffer til bekker og vassdrag

Avrenning av jord og utvasking av plantenæring fra jordbruksarealer til vann og vassdrag er det største forurensningsproblemet i landbruket. Det er særlig nitrogen og fosfor som bidrar til økt planteproduksjon i ferskvann og i sjøen og tidvis algeoppblomstring. For å redusere dette kan bonden blant annet ha brede kantsoner, fangvekster, hydrotekniske tiltak, fangdammer, god gjødslingsplanlegging og bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Også fra skogbruket kan avrenning til bekker og vassdrag være en utfordring, spesielt hogstavfall og partikler fra skogbunnen. Dette ser vi ved større maskiner som krysser elver og bekker, og når hogstavfall blir liggende i og langs vannveiene. Noen avbøtende tiltak er bruk av kantsoner, opprydding av kvister og hogstavfall i og langs vann, og bruk av midlertidige bruer der maskiner må krysse over bekker og vassdrag.

Forventninger til landbruket

 • Gjødsler til riktig tid og mengde og ha gjødselplan. 
 • Gjennomføre miljøtiltak for å redusere forurensning. 
 • Følg opp kravene etter Norsk PEFC Skogstandard for å beskytte vannkvaliteten og hindre partikler og hogstavfall.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Veilede gårdbrukerne til å gjøre miljøriktige valg på sin eiendom. 
 • Føre tilsyn med at lover og forskrifter blir fulgt.

Delmål 3: Øvre Eiker skal ha godt og kvalitetssikret drikkevann

Øvre Eiker kommune har rik tilgang på gode vannkilder, og har i dag drikkevann av god kvalitet. For at drikkevannet skal ha samme kvalitet i framtida er det viktig at råvannskvaliteten ikke forringes av menneskelig aktivitet, at det må føres tilsyn, gjøres tiltak og oppgradere der det er behov for dette.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • Ha systemer for å resirkulere vann i sin produksjon. 
 • Redusere unødvendig vannforbruk. 
 • Unngå forurensning.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Arbeide for at det ikke skjer tiltak som kan forringe råvannskvaliteten. 
 • Ha en til enhver tid oppdatert beredskapsplan for vannforsyningen.
 • Kontinuerlig oppgradering av vannledningsnett for å redusere utlekking og forhindre inntrengning av forurensning.

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Overløpsdrift i pumpestasjoner/renseanlegg, antall timer/volum urenset til resipient.
 • Grad av måloppnåelse ift. vedtatte miljømål for vannforekomster (vannforskriften/Vann-Nett).
 • Antall meter nye avløps- og vannrør per år.