Klima,- miljø- og energiplan

3 Overordnede føringer

Nasjonale og internasjonale avtaler 

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å føre en klimapolitikk som unngår en temperaturstigning på mer enn 2 grader, og helst under 1,5 grader. For å oppnå dette har Stortinget vedtatt nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået.

Figur 1 - Klimagassutslippene skal gå ned mot null i 2100. - Klikk for stort bildeFigur 1 - Klimagassutslippene skal gå ned mot null i 2100. FN-sambandet

I desember 2022 ble FNs Naturavtale vedtatt. Den skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål, som gjerne deles inn i tre dimensjoner for bærekraftig utvikling: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I figur 2 har Stockholm Resilience Centre systematisert de 17 bærekraftsmålene på en måte som visualiserer sammenhengen mellom biosfæren, samfunn, økonomi og på toppen av dette samarbeid, som må til for å finne løsninger og nå målene.

Figur 2 : FN's tre bærekraftsdimensjoner med tilhørende bærekraftsmål - Klikk for stort bilde FN

Regionale planer

Viken fylkeskommune har vedtatt en planstrategi hvor de beskriver hvordan de ønsker at fylket skal bli et bærekraftig samfunn innen 2030. Denne planen vil være styrende for samfunnsutviklingen og bestemmende for hvilke regionale planer som skal utarbeides.