Klima,- miljø- og energiplan

6 Klimatilpasning

Fram mot slutten av dette århundret vil vi få et varmere klima med økt årsnedbør, kortere snøsesong og påfølgende endringer i vannføring og flommønster. Prognosene for klimautviklingen er beskrevet i Klimaprofil for Buskerud (Norsk klimaservicesenter)
For å øke samfunnets motstandsdyktighet mot klimaendringene må vi alle tilpasse oss. Klimatilpasningstiltak er viktige virkemidler for å hindre eller redusere skade på folk, bygninger, naturverdier og jord- og skogbruksarealer.

Hovedmål

Øvre Eiker kommune skal tilpasse seg et endret klima gjennom smart planlegging, god samfunnsberedskap og i rollen som samfunnsplanlegger

Konsekvenser av intens nedbørshendelse - Klikk for stort bildeKonsekvenser av intens nedbørshendelse Morten Eken

Den årlige nedbøren i Øvre Eiker forventes å øke både i mengde og intensitet. Dette vil legge betydelig press på konvensjonelle overvannssystemer og øke flom-problematikk generelt. Sannsynlighet for jord-, snø- og sørpeskred og fare for mulig kvikkleireskred, vil øke. Samtidig vil det kunne komme lengre perioder med tørke og høyere temperaturer. 

Klimatilpasning må integreres i samfunnsplanleggingen på alle nivåer. Gjennom god planlegging kan vi unngå uheldige konsekvenser for fremtidig utbygging og ytterligere byutvikling. Videre må klimatilpasning tas inn som premiss i kommunens forvaltning og drift. I tillegg er det viktig at også næringsliv og innbyggere forbereder seg og gjør nødvendige tiltak for å forebygge skader på egen virksomhet og eiendom.

Delmål 1 : Øvre Eiker kommune skal håndtere overvann og ivareta flomveier ved hjelp av gode og velfungerende løsninger

Fordrøyningsbasseng Fiskum. - Klikk for stort bildeFordrøyningsbasseng Fiskum. Øyvind B. Johnsen

Formålet med overvannshåndtering er å minimere skader og ulemper for mennesker, på bygninger, eiendom, anlegg og infrastruktur. For å oppnå dette er det avgjørende at overflatevann blir håndtert på en kontrollert og trygg måte. Naturlige flomveier, myrer og våtmarksområder er gode, naturlige forutsetninger for trygg bortledning, fordrøyning og rensing, og bør i størst mulig grad ivaretas i overvannsplanleggingen.

Kommunen vil være en samfunnsutvikler for å sikre gode overvannsløsninger i sentrale strøk.

 

Tips til innbyggerne

 • Bidra til at overvann håndteres på egen eiendom.
 • Sørg for å ha god drenering rundt bygningene dine.
 • Vedlikehold takrenner, plen og plantedekke.

Forventninger til næringslivet

 • Eiere av næringsbygg bør sikre drenering og håndtering av vann på egen eiendom.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Stille krav og rekkefølgebestemmelser i kommuneplaner og reguleringsplaner som sikrer tilfredsstillende håndtering av overvann og flomveier.
 • Prioritere åpne overvannsløsninger, som blågrønne strukturer, fremfor konvensjonelle løsninger der det er mulig. 
 • Utarbeide overvannsnorm for kommunen.

Delmål 2 : Øvre Eiker kommune skal bistå med kunnskap og veiledning for å sikre at skog- og jordbruket er godt rustet for fremtidige klima- og miljøendringer

Aktiv jord- og skogbruksdrift er avgjørende for matforsyningen og tilgangen til trematerialer i landet vårt. Med økt nedbør og regnflommer vil faren for forurensning fra jordbruket og skogsdrifta øke.

For å sikre jordbruksarealet for kommende generasjoner, må matjorda beholdes på dyrka mark og ikke renne ut i vassdrag. Da er tiltak som hindrer erosjon viktig. Skogbruket må være ekstra påpasselig ved hogst og ved anlegging av landbruksveier.

God kunnskap, samarbeid og aktive bønder og fagmiljøer vil kunne sikre en mest mulig miljøvennlig produksjon.

Forventninger til landbruket (næringslivet)

 • Prioritere grøfting og god jordhelse på jordbruksarealer. 
 • Forhindre jordpakking. 
 • Vedlikeholde landbruksveier og dimensjonere stikkrenner.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Kartlegge utmarksarealer som kan fordrøye vannstrømmene ved store nedbørsmengder. 
 • Sikre at landbruksveier utformes slik at de ikke endrer naturlige bekkeløp og vannsig i terrenget.
 • Sikre at det er tilstrekkelig med vegetasjonssoner langs vassdrag.

Delmål 3 : Tilpasning av skiløyper som gjør at tilbudet kan opprettholdes på relativt lite snøfall

Befolkningen skal kunne gå på ski selv om klima medfører redusert snøfall. En omlegging av skiløypene vil motvirke behovet for å produsere kunstsnø. Fysisk aktivitet er dessuten bra for folkehelsen og omfavnes av FNs bærekraftsmål 3, som omhandler god helse og livskvalitet.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet/landbruket

 • Samarbeide med kommunen og innbyggere om egnede skitraseer.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Legge skiløyper på skogsveier som ikke skal brøytes. 
 • Grunnpreparering som gir lite snøbehov for å opprettholde skitraseer. 
 • Samarbeide med grunneiere om gode traseer.

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Lage overvannsnorm