Klima,- miljø- og energiplan

5 Overordnede mål for Øvre Eiker

Kommunen skal sikre bærekraftig utvikling

Øvre Eiker er opptatt av å tenke helhetlig. Denne planen omhandler derfor både klima, miljø og energi. Vi mener disse temaene henger nøye sammen og må sees i sammenheng for å nå FNs bærekraftsmål.

Kommunen har vedtatt å slutte seg til Race to Zero-kampanjen (02.06.21) og underskrevet på Ordførererklæringen om at Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima (02.06.22). Dette gir klare føringer for hvordan kommunen skal tenke fremover.

Øvre Eiker kommune skal gjennom sin innkjøpsmakt bidra til Grønne Offentlige Anskaffelser (GOP)

Kommunen alene kjøper varer og tjenester for ca. 300-400 millioner per år. Dette er 30-40 % av kommunens totale budsjett. Gjennom dette har kommunen en betydelig innkjøpsmakt og mulighet til å påvirke omstillings- og innovasjonstakten.
Det skal utarbeides politiske bærekraftsmål og en anskaffelsesstrategi knyttet til miljø ved kjøp av varer og tjenester for kommunen. Temaene vil blant annet omhandle reduserte avfallsmengder, miljøvennlige materialer, energieffektivisering, lokal produksjon, hvordan stimulere markedet og sirkulærøkonomi.

Det skal utarbeides et årlig klimaregnskap for kommunens virksomheter

Kommunen har som mål å gå foran som et godt eksempel i reduksjon av klimagassutslipp. Det er derfor viktig å få oversikt over virksomhetens utslipp fordelt på de forskjellige avdelingene og aktivitetene. Ved å lage årlige klimaregnskap vil man kunne følge utviklingen over tid, og vil derfor også være et godt utgangspunkt for å sette inn målrettede tiltak.

Kommunen skal ha en grønn profil på sine tilskuddsordninger

Kommunen gir tilskudd til mange ulike aktiviteter som har konsekvenser for klima og miljø. For å fremme gode miljøtiltak og redusere negative konsekvenser av de forskjellige tiltakene, vil kommunen ha en grønn tilskuddsprofil der hvor dette er aktuelt.