Klima,- miljø- og energiplan

4 Klimagassutslipp nasjonalt og lokalt

I sin sjette hovedrapport (2021-2023) skriver FNs klimapanel at menneskelig aktivitet har ført til en global oppvarming på omtrent 1,1 grad, sammenlignet med førindustriell tid.

En omstilling til et lavutslippssamfunn er en utfordrende prosess og tiltakene for å realisere dette må derfor favne bredt. En effektiv energi- og ressursbruk, sammen med avkarbonisering av industriprosesser, transport og energisystemer, er avgjørende for suksess. Allikevel vil ikke teknologiske løsninger alene være tilstrekkelig. Endret adferd og holdninger må til for å finne nye metoder for å bygge om samfunnet helhetlig. For å oppnå en omstilling til lavutslippssamfunnet er implementering av sirkulærøkonomi vesentlig.

Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt.
I Øvre Eiker viser tallene fra Miljødirektoratet at kommunen har hatt et redusert utslipp av CO2-ekvivalenter de siste 10 årene innen de fleste sektorene (som vist på grafen under).

Veitrafikk står for omtrent halvparten av utslippene. I perioden fra 2013 til 2020 ble ikke CO2-forbruket fra lokale selskaper innen industri, olje og gass tatt med. Det er det fra 2021, og totalen har derfor gått opp. Utslippet ligger i 2021 på 74 126 tonn CO2-ekvivalenter. Kommunen beveger seg i riktig retning, men det er langt igjen før vi når de nasjonale målene for et lavutslippssamfunn.

Figur 4 - Klimagassutslipp i Øvre Eiker - Klikk for stort bildeFigur 4 - Klimagassutslipp i Øvre Eiker Miljødirektoratet.no