Klima,- miljø- og energiplan

7 Forbruksmønster og sirkulær økonomi

I Norge er forbruket av varer doblet siden 1970-tallet. Det ”økologiske fotavtrykket” viser at vi ville behøve mer enn tre jordkloder hvis alle mennesker i verden skulle levd på samme måte som oss (Global Footprint Network, 2017). En del ikke-fornybare råstoffer i naturen – eksempelvis en del metaller og mineraler – kan bli brukt opp. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Produktene må kunne repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Hovedmål

I 2030 er Øvre Eiker en av de fremste kommunene innen sirkulærøkonomi

Illustrasjonsbilde renovasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde renovasjon Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

Kommunene er en viktig aktør for å fremme sirkulærøkonomi både som virksomhet, innkjøper og som myndighetsutøver og premissleverandør.

Øvre Eiker Kommune er medeier i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), som sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall. Selskapet har hovedfokus på sirkulærøkonomi og jobber kontinuerlig for å redusere avfallet, legge til rette for ombruk og materialgjenvinning og utnytte energien til materialer som ikke kan gjenbrukes. I 2021 ble kun 2,8 % av husholdningsavfallet deponert.

Delmål 1 - Øvre Eiker skal være en foregangskommune innen sambruk og utlånsmuligheter

For å sikre bærekraftig utvikling og opprettholde forsyningssikkerhet må materialbruken holdes så lav som mulig, blant annet gjennom deling av ting og utstyr. Kommunen har lagt til rette for sambruk gjennom bibliotek, BUA og forskjellige aktiviteter allerede, men dette bør videreutvikles.

Tips til innbyggerne

 • Finn ut om du kan låne og leie istedenfor å kjøpe utstyr.
 • Byttelån gjerne utstyr med naboer og venner i stedet for å kjøpe nytt.

Forventninger til næringslivet

 • Bidra med sambruksløsninger som utlån og leie av utstyr og maskiner. 
 • Legge til rette for parsellhager og urbant landbruk slik at innbyggere kan dyrke egen, kortreist mat.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Legge til rette for sambruk av lokaler og møterom. 
 • Utvide utlånsmuligheter.
 • Gjennomføre bytte- og reparasjonskvelder.

Delmål 2 - Matsvinnet skal reduseres med 50 % innen 2030 sammenlignet med 2015

Illustrasjonsfoto matavfall - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto matavfall Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

I 2017 ble det inngått en bransjeavtale mellom norske myndigheter og matvarebransjen som skulle hjelpe til med å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. En stor andel av matsvinn oppstår i de private husholdningene, med 4,3 kg per person (2020), men det er viktig å fokusere på hele kjeden; fra primærproduksjon til forbrukeren. 
I kommunal regi er det kjøkkenet på Eikertun helsehus som har størst omsetning og som lager mest mat. Her jobbes det aktivt med reduksjon av matavfallet og flere tiltak er igangsatt.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • Etablere systemer for god kildesortering. 
 • Samarbeide med andre aktører.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Eikertun helsehus skal ha gode rutiner for å minimere matsvinn. Det årlige matsvinnet skal reduseres med 7000 kg innen 2024.
 • Informasjonskampanjer.

Delmål 3 - Kommunens virksomheter skal systematisk jobbe for sirkulære løsninger

Kommunen er en stor aktør som har gode muligheter for å gå foran og kreve en kvalitet som sikrer at produktene varer lengst mulig. Kommunene skal sørge for at det utstyret som brukes, kan repareres og får et langt liv.

Tips til innbyggerne

 • Bruk flergangsutstyr i stedet for engangsutstyr. 
 • Arranger byttekvelder.
 • Prioriter brukt fremfor nytt, og kjøp ting som kan repareres.

Forventninger til næringslivet

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Fremme sirkulære løsninger gjennom forvaltning, innkjøp og anskaffelser. 
 • Bruk flergangsutstyr i stedet for engangsutstyr. 
 • Det skal utarbeides en overordnet plan for massehåndtering.
 • Rammeavtale for levering av brukt IT-utstyr som stiller krav til gjenbruk. «100 %-klubben».

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Total mengde avfall i tonn
 • Antall utlån