Klima,- miljø- og energiplan

11 Naturmangfold

Naturmangfold er vårt livsgrunnlag på planeten. Som følge av menneskers påvirkning blir arter utryddet i et tempo som mangler sidestykke i historien. FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. De viktigste driverne for denne negative utviklingen er overforbruk av naturressurser, areal og utslipp av klimagasser.

Hovedmål

Kommunens naturmangfold og naturressurser skal ikke forringes i verdi

Naturen i Øvre Eiker er variert. I jordbrukets kulturlandskap er det næringsrikt jordsmonn, mange bekkedrag, kantsoner og åkerholmer. Dette er leveområder for mange forskjellige planter og dyr. I skogen er de mest artsrike arealene der hvor berggrunnen er kalkrik (f.eks. Klommesteinsfjellet). Myr, som utgjør 2,3 % av kommunens areal, er levested og rasteplass for mange planter og dyr. I tillegg har kommunen mange små og store tjern og bekker med ferskvann (8,7 % av kommunens areal) som er grunnlaget for alt liv.

Delmål 1: Laksefisket i Drammenselva skal være en viktig aktivitet og ressurs for bygda

I tillegg til å være en viktig rekreasjonskilde og grunnlag for naturbasert næringsvirksomhet representerer laksen i Drammenselva en unik genetisk ressurs. Laksebestanden har blitt alvorlig truet etter påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 1987. Fram til nå har bestanden blitt opprettholdt på et høstbart nivå gjennom en formidabel kultiveringsinnsats. Det er et nasjonalt mål om å utrydde parasitten i Norge, og etter planen skal Drammenselva kjemisk behandles i 2025-2026.

Tips til innbyggerne

 • Delta aktivt i lag og foreninger som jobber for å fremme fiskebestander og fiskemuligheter. 
 • Meld fra til kommunen dersom du oppdager forhold som kan skade fisk og øvrig liv i elva (forurensning, tørrlegging el.l.).

Forventninger til næringslivet

 • Kraftverkene skal driftes på fiskens premisser (miljøbasert vannføring).
 • At det etableres funksjonelle løsninger for opp- og nedvandring av fisk på lakse-førende strekning. 
 • At det blir gjennomført biotoptiltak for å bedre forholdene for naturlig rekruttering av laksefisk.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Bidra aktiv med planlegging og bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • Samarbeide med elveeiere og fiskeforeninger for å reetablere fiskebestandene når vassdraget er friskmeldt fra Gyrodactylus.
 • Gjennom bevisst arealforvaltning sikre ivaretakelse av fiskens leveområder og allmennhetens tilgang til vassdraget.

Delmål 2: Økosystemer og naturmangfold på landskaps-, naturtype- og artsnivå skal ivaretas

Øvre Eiker kommune har kultur- og naturlandskap som inneholder mange ulike livsmiljøer for planter og dyr. I kommunen vokser de aller fleste artene av viltvoksende orkidéer i Norge, blant annet myrflangre, knottblom og rød skogfrue. Videre har kommunen myr- og våtmarksområder med bl.a. interessant plante-, insekt- og fugleliv. I tillegg finner vi bestander av mange sårbare arter, for eksempel edelkreps og elvemusling i flere av kommunens vassdrag. Aktiv bruk av naturen gir den beste motivasjonen for å ta vare på den i fremtiden.

Tips til innbyggerne

Forventninger til næringslivet

 • At næringslivet tar tidlig kontakt med kommunen ved planer om utbygging eller større tiltak som kan påvirke natur. 
 • At beste tilgjengelige teknikk benyttes for å unngå utslipp av miljøskadelige stoffer.
 • Unngå distribusjon av fremmede arter.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Kreve dokumentasjon og vurdering av naturverdier på plan- og byggesaksnivå ved utbygging av nye områder. 
 • Kreve kompenserende, økologiske tiltak i tilfeller der det ikke er til å unngå at naturverdier blir forringet. 
 • Forvalte naturen i kommunen slik at det fremmer livsmiljøer for plante- og dyreliv, samt redusere utbredelsen av fremmede arter.
 • Kommunen skal utarbeide en egen plan for naturmangfold.

Delmål 3: Kommunen skal ha insektvennlige kantsoner langs veier, i friområder og i kulturlandskapet

“Hverdagslandskapet” har stor verdi for naturmangfold. Kantsoner langs veier, dyrka mark og vannforekomster anses gjerne som “uproduktive”, men har ofte stort mangfold av planter, som i sin tur gir livsbetingelser for insekter og øvrig dyreliv. Kommunen ønsker å stimulere til riktig skjøtsel med sikte på at kantsonenes økologiske funksjon opprettholdes og forbedres.

Tips til innbyggerne

 • Sett av noen fliker i hagen der gras og urter får vokse fritt. 
 • Velg insektvennlige prydvekster i hagen. 
 • Sett opp “insekthotell”.
 • Utsett plenklipping noen dager hvis du har mye blomster (f.eks. hvitkløver) i plenen.

Forventninger til næringslivet

 • At ikke vegetasjon langs veier og jernbane blir sprøytet– og at slått utsettes til etter at blomstringen er over. 
 • At landbruket skjøtter kantsonene mot dyrka mark på insektvennlig måte.

Tiltak kommunen skal gjøre

 • Veikanter langs kommunale veier skal ikke sprøytes, og slått skal utsettes til etter blomstring der dette er mulig. 
 • Det skal være variasjon mht. tilretteleggingsgrad og vegetasjonspleie i kommunens friområder.

Indikatorer for å måle utviklingen

 • Oppfisket kvantum av laks og sjøørret i vassdragene